báo cáo CLBM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thọ Cương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:20' 07-05-2015
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRÖÔØNG THCS AN XUYEÂN 2

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CLBM HK2
NAÊM HOÏC 2013 – 2014
Moân: Tieáng Anh 9

Xeáp loaïi Lôùp SÓ SOÁ GIOÛI KHAÙ TB YEÁU KEÙM TREÂN TB
SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL SL Nữ TL
9A 20 2 2 10.0% 4 3 20.0% 13 5 65.0% 1 0 5.0% 0 0 0.0% 19 10 95.0%
9B 22 19 10 86.4% 3 3 13.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 22 13 100.0%
9C 19 2 0 10.5% 3 2 15.8% 13 7 68.4% 1 1 5.3% 0 0 0.0% 18 9 94.7%
9D 23 2 0 8.7% 12 7 52.2% 8 3 34.8% 1 0 4.3% 0 0 0.0% 22 10 95.7%
9E 13 2 2 15.4% 5 0 38.5% 6 1 46.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 13 3 100.0%
Toång Coäng 97 27 14 27.8% 27 15 27.8% 40 16 41.2% 3 1 3.1% 0 0 0.0% 94 45 96.9%

GIAÙO VIEÂN BOÄ MOÂN



Nguyeãn Thoï Cöông
 
Gửi ý kiến